Volver ao contido

Protección de datos

Información sobre protección de datos

 

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, infórmase do seguinte:


Responsable do tratamento:

Identidade: Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira e Contable (CIXTEC).
Enderezo postal: Rúa Domingo Fontán, 9 - 15702 Santiago de Compostela.
Teléfono: 981 541 300 
Correo electrónico: direccion.cixtec@cixtec.es
Delegado de protección de datos: https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos

 

Finalidade:

Os datos persoais recollidos neste formulario serán tratados coa finalidade de rexistrar e xestionar as consultas dos cidadáns.

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron e para determinar as posibles responsabilidades que podan derivarse de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Non se realizarán decisións baseadas no tratamento automatizado dos datos. 

 

Lexitimación:

Base xurídica do tratamento:
-    Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común da administracións públicas.
-    Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
No caso de non proporcionar os datos solicitados non será posible a tramitación da consulta.

 

Destinatarios:

Os datos da consulta poderán ser comunicados a outros órganos das administracións públicas cando deban pronunciarse sobre o contido das mesmas.

 

Dereitos:

Poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Ademais terán dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.